Kahit walang ulam basta may titeng matagal malabasan